Decizia Comisiei  din 7 martie 2003  de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea halonului 1301 și a halonului 1211

[notificată cu numărul C(2003) 691] (2003/160/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 iunie 2000 privind substanțele care diminuează stratul de ozon[1], modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2039/2000[2], în special articolul 4 alineatul (4) punctul (iv),

întrucât:

(1)        În cursul revizuirii prevăzute la articolul 4 alineatul (4) punctul (iv) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 și după consultarea reprezentanților armatelor și a altor părți interesate, Comisia a ajuns la următoarele concluzii privind utilizarea halonului 1301 și a halonului 1211.

(2)        Halonul 1301 este utilizat în prezent pentru depozitarea în atmosferă inertă a rezervoarelor de combustibil la avioanele de vânătoare F-16. Nu există în prezent nici un alt produs de înlocuire capabil să stingă un incendiu și să înăbușe o explozie fără să depășească un raport volum-greutate acceptabil pentru depozitarea în atmosferă inertă a rezervorului de combustibil al unui avion de vânătoare. Este puțin probabil să se instaleze și să se pună în funcțiune un gaz de înlocuire la bordul unui avion de vânătoare F-16 într-un viitor apropiat, cu certitudine nu înainte de 31 decembrie 2003, dată la care toate sistemele care funcționează cu halon și care nu fac obiectul unei derogări trebuie scoase din folosință în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) punctul (v) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000. Această utilizare a halonului 1301 ar trebui, în consecință, să se adauge pe lista utilizărilor halonului care fac obiectul unei derogări prevăzute de anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000.

(3)        Atât halonul 1301, cât și halonul 1211 sunt folosite în prezent în vehiculele militare de teren și pe navele militare pentru protecția spațiilor destinate personalului și compartimentelor motoarelor. Cu toate acestea, numai utilizarea halonului 1301 este reglementată de derogarea prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 2037/2000. Conversia echipamentelor militare care utilizează halon 1211 la utilizarea halonului 1301 ar fi costisitoare și contraproductivă în ceea ce privește protecția stratului de ozon, deoarece halonul 1301 posedă un potențial de diminuare a stratului de ozon de peste trei ori mai mare decât halonul 1211. De asemenea, alocarea de resurse financiare pentru conversia echipamentelor la folosirea halonului 1301 ar avea, cel mai probabil, ca urmare întârzierea dezvoltării unor alternative fără potențial de diminuare a stratului de ozon. Prin urmare, utilizarea halonului 1211 pentru protecția spațiilor ocupate de personal și de compartimentele motoarelor în vehiculele militare de teren și pe navele militare ar trebui adăugată pe lista utilizărilor halonului care fac obiectul unei derogări în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000.

(4)        Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 ar trebui să se modifice în consecință.

(5)        Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 martie 2003.

Pentru Comisie

Margot WALLSTRÖM

Membru al Comisiei

___

Anexă

Anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA VII

Cazuri critice de utilizare a halonului

Utilizarea halonului 1301:

—        în aeronave, pentru protecția compartimentelor echipajului, a nacelelor motorului, a calelor pentru bagaj și a calelor pentru cargo uscat, precum și pentru depozitarea în atmosferă inertă a rezervoarelor de combustibil;

—        în vehiculele militare de teren și pe navele militare, pentru protecția spațiilor ocupate de personal și de compartimentele motoarelor;

—        pentru neutralizarea spațiilor ocupate în care ar putea avea loc scurgeri de lichid și/sau gaz inflamabil în sectoarele militar, petrolier, al gazelor naturale și petrochimic, precum și în cargourile existente;

—        pentru neutralizarea centrelor existente de comunicații și comandă a forțelor armate dotate cu personal sau esențiale pentru securitatea națională;

—        pentru neutralizarea spațiilor în care ar putea exista riscul scurgerii de substanțe radioactive;

—        în tunelul de sub Canalul Mânecii și la instalațiile aferente și materialul rulant.

Utilizarea halonului 1211:

—        în vehiculele militare de teren și pe navele militare pentru protecția spațiilor ocupate de personal și în compartimentele motoarelor;

—        în extinctoarele de mână și echipamentele fixe de stingere a incendiului la motoare utilizate la bordul aeronavelor;

—        în aeronave, pentru protecția compartimentelor echipajului, a nacelelor motoarelor, în calele pentru bagaj și în calele pentru cargo uscat;

—        în extinctoarele esențiale pentru securitatea personală a pompierilor, folosite la stingerea inițială a incendiilor;

—        în extinctoarele militare și ale poliției pentru utilizare asupra oamenilor.”